„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

MISIUNEA CENTRULUI:
Misiunea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman este aceea de a oferi tuturor copiilor și tinerilor, posibilitatea de a învăța în funcție de ritmul, capacitățile și nevoile proprii și,
de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate, de a facilita procesul de transformare a sistemului educațional într-o școală care asigura tuturor accesul la o educație de calitate
 
VIZIUNEA CENTRULUI:
 
„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!” (Mahatma Gandhi). Plecam de la premisa că viitorul nu ni se dă în dar, nu este predestinat, ci este rezultatul  unei motivații personale. Atât noi cadrele didactice, cât și părinții, suntem primii responsabili de a ne punem amprenta asupra viitorului elevilor noștri. Progresul educațional presupune promovarea unui învățământ de calitate, flexibil și tolerant, care stimulează creativitatea și valorifică experiența elevilor la nivelul cunoașterii. Colaborarea școală- familie- comunitate este esențială, la fel ca si efortul de echipă: elevi, părinți, profesori, consilieri școlari deopotrivă.
 
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂȚII CJRAE TELEORMAN sunt definite pe baza celor cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare  a centrelor județene de resurse și asistență educațională, astfel:
 Cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/ elevilor/ tinerilor indiferent de particularitățile psihoindividuale și sociale
 Asigurarea suportului necesar susținerii unei educații de calitate, ținând cont de potențialul bio- psiho- social al fiecărui copil
 Informarea și consilierea cadrelor didactice în sprijinul optimizării activității didactico- educative prin cultivarea și valorificarea competențelor dobândite în contexte informale sau non formale.
 Colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială și profesională.
 Organizarea de programe și proiecte anti violenta în mediul educațional
 Elaborarea de studii privind probleme identificate la nivelul unităților de învățământ județene.
 Implicarea părinților în activități specifice unei relații eficiente școală- familie- comunitate, ca bază a adaptării în viața școlară, socială și profesională
 Asigurarea transparentei decizionale in conducerea operațională a CJRAE
 Formarea unui corp profesoral cât mai profesionist.
 Promovarea și realizarea unui marketing educațional de calitate, centrat pe elev, prin care școala să se constituie într-un real furnizor de servicii educaționale
 Realizarea unui management financiar competitiv și eficient.
 Atragerea de parteneri educaționali în procesul continuu ce vizează cerințele educaționale ale societății.
 Atragerea de fonduri suplimentare destinate bazei materiale, stimulării și motivării personalului, prin parteneriate, sponsorizări, programe specifice.
 
OBIECTIVE PRIORITARE:
 
• O.1. Asigurarea transparentei decizionale in conducerea operațională a CJRAE
• O.2 Creșterea calității procesului de instructiv- educativ prin departamentele CJRAE, pe dimensiuni ca educația timpurie, mediul rural, cerințe educative speciale:
- Asigurarea echitații și egalității de șanse
- Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării unei educații de calitate în funcție de potențialul biopsihosocial al fiecărui copil/ elev
- Oferirea de servicii specializate stimulativ – compensatorii copiilor cu cerințe educative speciale.
• O.3. Prevenirea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional prin reducerea absenteismului, abandonului școlar, in vederea creșterii gradului de participare la educație si a asigurării egalității de șanse:
- Analiza problematicii participării școlare și a absenteismului în sistemul de educație județean
- Strategii concertate la nivel județean, pentru creșterea ratei de participare la educație și pentru diminuarea abandonului școlar
• O.4. Fundamentarea ofertelor educaționale pe baza nevoilor dezvoltării personale și comunitare (cererea și oferta pe piața muncii ):
            -     Realizarea analizei de nevoi educaționale ale elevilor și cunoașterea intereselor părinților
- Derularea programelor comune, Inspectoratul Școlar Județean - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, în vederea cuprinderii copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul special și de masă
- Dezvoltarea programelor de formare a consilierilor/ logopezilor; asigurarea serviciilor de orientare școlară și de consiliere
• O.5. Optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media si comunitatea locala:
- Inițierea la nivel local, județean, național și european a unor programe educative pentru a stimula participarea elevilor la viața comunității
- Cooperarea cu mass-media locala, comunitatea locală în vederea informării eficiente și rapide cu privire la serviciile oferite de CJRAE Teleorman.
PRINCIPALELE DIRECȚII/ ȚINTE STRATEGICE ALE CJRAE TELEORMAN
 
Respectând politicile și strategiile de dezvoltare națională, regională și locală și pentru realizarea eficientă la standarde de înaltă calitate a cerințelor de mai sus, s-au conturat următoarele direcțiile strategice:
T 1. Asigurarea unui management instituțional bazat pe stiluri de conducere flexibile, democratice, adaptate resurselor.
T2. Dezvoltarea profesională a echipei pentru formarea de competențe specifice activităților derulate.
T3. Diversificarea serviciilor educaționale adaptate cerințelor educaționale și de formare ale beneficiarilor
T4. Asigurarea resurselor materiale și financiare necesare serviciilor de calitate.
T5. Realizarea de parteneriate și de relații comunitare eficiente