„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu OMEN nr. 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

REIA ORGANIZAREA

 

EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

 

din postul de ASISTENT SOCIAL DEBUTANT în postul de ASISTENT SOCIAL III S, în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman

DUPĂ ÎNCETAREA STĂRII DE URGENȚĂ

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE PROMOVARE

- modificat, după încetarea stării de urgență- mai 2020

 

Etape examenului

Data/ perioada orară

Observații

Publicarea anunțului

10.03.2020

Etapă finalizată

Depunere dosar

10.03.2020- 23.03.2020

Etapă finalizată

Afișarea analiză dosar

26.05.2020 ora 12:00

 

Depunerea contestațiilor în urma analizei

26.05.2020 ora 13:00- 14:00

 

Afișarea soluționării contestațiilor

26.05.2020, ora 16:00

 

Proba scrisă- sediul CJRAE Teleorman, str. Carpați Nr. 15

27.05.2020, ora 11:00

 

Afișarea rezultatului

27.05.2020, ora 16:00

 

Depunere contestație

28.05.2020, ora 9:00- 12:00

 

Afișarea soluționării contestației

29.05.2020, ora 12:00

 

Afișarea rezultatelor finale

29.05.2020, ora 14:00

 

 

Director,

Prof. consilier Mirela Mariana Soare

 


 

TIPUL PROBELOR EXAMENULUI DE PROMOVARE

 • Probele examenului de promovare
  1. Analiză dosar de înscriere
  2. Proba scrisă
 • Conținutul și evaluarea probelor

Nr. Crt.

Denumire probă de examen/ timp de lucru

Criterii de evaluare

Punctaj

1.        

Analiză dosar

Dosar complet

Admis/ Respins

2.        

Proba scrisă

Timpul de lucru este de 2 ore

-Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate

-Abilități de comunicare

-Capacitatea de sinteză

-Complexitate, inițiativă, creativitate

Lucrare scrisă

90 puncte

10 puncte din oficiu

Total: 100 puncte

 

Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj de maxim 100 de puncte (art.7 alin (1), OMEN Nr 5138/2014). Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu (art.7 alin (1), OMEN Nr 5138/2014).  

 

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte (art.7 alin (5), OMEN Nr 5138/2014).

 

Rezultatele finale se vor afișa la avizierul unității și pe site-ul C.J.R.A.E Teleorman.

 

 

TEMATICĂ

 • Concurs pentru promovarea în postul contractual de asistent social III S- post didactic auxiliar
 1. Organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar;
 2. Organizarea, funcţionarea și finanţarea sistemului naţional de asistenţă socială în România
 3. Statutul asistentului social în Romania
 4. Asistentul social al C.J.A.P. / S.E.O.S.P. din C.J.R.A.E. Teleorman- atribuţii specifice postului.
 5. Legislaţie în domeniul protecţiei copilului și familiei sale.
 6. Evaluarea copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educațioanle speciale (CES).
 7. Orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu CES.

 

 

Director,

Prof. consilier Mirela Mariana Soare

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovarea în postul de asistent social III, S- post didactic auxiliar

 1. Legislaţia în domeniu domeniul asistenţei sociale:
  • LEGEA Nr. 292/2011 asistenţei sociale;
  • LEGEA Nr. 466/2004 privind satutul asistentului social cu modificările și completările ulterioare;
  • LEGEA Nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului;
 2. Fişa postului asistent social al C.J.A.P Teleorman
 3. Legislaţia în domeniul învăţământului :
 • Legea Educaţiei Naţionale  1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • M.Ed.C. Nr. 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de Resurse și Asistenţă Educaţională   și a Regulamentelor –cadru ale instituţiilor din subordine;
 • Ordinul M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de Organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Ordinul Nr. 1985/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale.
 • Ordin nr. 5574/2011 - Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

 

 1. Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 2. Legea nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ( M. Of. Nr. 663/23.10.2001 și Normele Metodologice din 07.02.2002 M.O. nr. 167/2002);
 3. Legea nr. 677/21.11.2001 (actualizată) pentru protecţia persoanelor cu privire la preluarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date (M.Of. nr. 663/23.10.2001)

Director,

Prof. consilier Mirela Mariana Soare